Ημέρα

1 Νοεμβρίου, 2022

Πρακτικό της 20ης συνεδρίασης του ΔΣ την 1η Νοεμβρίου 2022

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ...
Περισσότερα