Ημέρα

12 Οκτωβρίου, 2023

Πρακτικό της 25ης συνεδρίασης του ΔΣ την 12η Οκτωβρίου 2023

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 12η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ...
Περισσότερα