Ημέρα

18 Οκτωβρίου, 2023

Πρακτικό της 26ης συνεδρίασης του ΔΣ την 18η Οκτωβρίου 2023

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 18η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ...
Περισσότερα