Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση του Τεμένους Defterdar και της κρήνης της κάθαρσης στη Κω»

Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση του Τεμένους Defterdar και της κρήνης της κάθαρσης στη Κω», προϋπολογισμού οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων, επτακοσίων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (854.700,85€) χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) με Φ.Π.Α. (17%).

 


Κατεβάστε την απόφαση

Σχολιάστε