Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Ενημέρωση σχετικά με το έργο αποκατάστασης του Τεμένους Defterdar και της κρήνης της κάθαρσης στην Κω

Σε συνέχεια του ως άνω σχετ., σας ενημερώνουμε ότι το έργο με τίτλο «SUB 1.19 – Αποκατάσταση Τεμένους Defterdar και της κρήνης της κάθαρσης στην Κω» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161457) εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 67418 ΕΞ 2022/18-05-2022 Απόφασης με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 €, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου το 2025 και φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟΑ. Με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/227074/14-7-2022 (ΑΔΑ: 663Θ4653Π4-Ρ1Δ) Απόφαση εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και ο τρόπος Δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση Τεμένους Defterdar και της Κρήνης της Κάθαρσης στην Κω» με το σύστημα της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προκειμένου να επιλεγεί ανάδοχος και να εκκινήσει η διαδικασία υλοποίησης.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού

Γεώργιος Διδασκάλου


Κατεβάστε την ενημέρωση

Σχολιάστε