Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Οργάνωση φιλανθρωπικής εκδήλωσης για την οικονομική στήριξη ενός βρέφους 20 μηνών που πάσχει από σοβαρή ασθένεια

Ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω διοργανώνει λαχειοφόρο αγορά για την οικονομική στήριξη ενός βρέφους 20 μηνών, το οποίο πάσχει από σοβαρή ασθένεια.

Θα ήταν τιμή και χαρά μας όσοι συμπολίτες επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή να παρευρεθούν στο καφέ – μπαρ «Nissi Beach» την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 19:30.

Όσοι επιχειρηματίες επιθυμούν να προσφέρουν υλικά αγαθά είτε χορηγία για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο επικοινωνία του Βακούφ Κω 22420 22436.

Τέλος, όσοι επιθυμούν να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια αυτή μπορούν να προβούν σε κατάθεση οποιοδήποτε χρηματικού ποσού στον με αριθ. 641- 002101-182818 τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας ALPHA BANK (ΙΒΑΝ GR39 0140 6410 6410 0210 1182 818), με δικαιούχο τον πατέρα του ασθενούς βρέφους.

Όροι διεξαγωγής λαχειοφόρου αγοράς

 1. Αντικείμενο της Φιλανθρωπικής Εκδήλωσης. Ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει λαχειοφόρο αγορά με σκοπό την οικονομική στήριξη ενός βρέφους 20 μηνών που πάσχει από σοβαρή ασθένεια (περαιτέρω η «Λαχειοφόρος Αγορά»).
 2. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της Λαχειοφόρου Αγοράς. Ως ημέρα διεξαγωγής της Λαχειοφόρου Αγοράς ορίζεται η 05/06/2020, ημέρα Κυριακή, και ως τόπος διεξαγωγής αυτής ορίζεται το καφέ – μπαρ «Nissi Beach», ακτή Ζουρούδι στην παλαιά Α.Β.Ι.ΚΩ, ώρα 19:30.
 3. Τρόπος Συμμετοχής στη Λαχειοφόρο Αγορά. Η συμμέτοχη στη Λαχειοφόρο Αγορά πραγματοποιείται με την αγορά ενός ή περισσότερων λαχνών. Το αντίτιμο για έκαστο λαχνό ορίζεται στο ποσό των πέντε (5,00) Ευρώ. Πέραν της Λαχειοφόρου Αγοράς, εντός του χώρου του καφέ – μπαρ «Nissi Beach» θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη κάλπη (κουτί) προκειμένου όποιος επιθυμεί να συνδράμει τον ανωτέρω σκοπό να δύναται να προσφέρει/ δωρίσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, χωρίς το εν λόγω ποσό να συνιστά συμμετοχή στη Λαχειοφόρο Αγορά.
 4. Τα Δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
 5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητήριων Λαχνών. Οι νικητήριοι λαχνοί θα ανακηρυχθούν βάσει κλήρωσης, η οποία θα λάβει χώρα την 05/06/2020, στις εγκαταστάσεις του καφέ – μπαρ «Nissi Beach» και στην οποία θα υποβληθούν το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη λαχειοφόρο αγορά η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 3 ανωτέρω και εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται, κατά περίπτωση, στον όρο 2 ανωτέρω. Κάθε λαχνός αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή στην κλήρωση.
 6. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες στη λαχειοφόρο αγορά ότι, πέραν της ανακοίνωσης των νικητήριων λαχνών ως ορίζεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, μετά το πέρας της κλήρωσης οι αριθμοί των νικητήριων λαχνών θα αναρτηθούν και ηλεκτρονικά στο Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή στο: www.vakoufko.gr.
 7. Ευθύνη. Η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 8. Δημοσιότητα. Οι όροι διεξαγωγής της Λαχειοφόρου Αγοράς έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή στο: www.vakoufko.gr.
 9. Πληροφορίες. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη Λαχειοφόρο Αγορά οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2242022436.
 10. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη της Λαχειοφόρου Αγοράς ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 11. Διάθεση χρηματικού ποσού. Το σύνολο του χρηματικού ποσού που θα συγκεντρωθεί από τη Λαχειοφόρο Αγορά σύμφωνα με το άρθρο 3 ανωτέρω, θα διατεθεί εις ολόκληρον προς τον σκοπό που ορίζεται στο άρθρο 1 ανωτέρω, και θα κατατεθεί στον με αρ. 641-002101-182818 τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Alpha Bank (ΙΒΑΝ GR39 0140 6410 6410 0210 1182 818), με δικαιούχο τον πατέρα του ασθενούς βρέφους.
 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τη Λαχειοφόρο Αγορά, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 13. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στη Λαχειοφόρο Αγορά συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Σχολιάστε