Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Πρακτικό της 18ης συνεδρίασης του ΔΣ την 3η Αυγούστου 2023

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 3η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 132/01-08-2023 προσκλήσεως της προέδρου που επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ένα έκαστο των συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ αρίθμ 88878/Θ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β3960/26-07-2022). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών, σε αυτή τη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες 4:

  1. Πρόεδρος, Κοτζαογλάν Ελβάν
  2. Ταμίας, Χατζησουλεϊμάν Ιμπραήμ
  3. Μέλος, Σακκήογλου Ισμαήλ
  4. Μέλος, Κυρλής Χασάν

Απόντες:

  1. Μέλος, Τοκμόγλου Σουλεϊμάν (λόγω αίτησης αποχώρησης του από το Βακούφ Κω)

Στην ημερήσια διάταξη δεν περιλαμβάνονταν 2 έκτακτα θέματα τα οποία και συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης από τα παρόντα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 της υπ αρίθμ 88878/Θ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β3960/26-07-2022).


Κατεβάστε το πρακτικό

Σχολιάστε