Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Πρακτικό της 19ης συνεδρίασης του ΔΣ την 28η Αυγούστου 2023

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 28η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 157/25-08-2023 προσκλήσεως της προέδρου που επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ένα έκαστο των συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ αρίθμ 88878/Θ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β3960/26-07-2022),. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών, σε αυτή τη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες 5:

  1. Πρόεδρος, Κοτζαογλάν Ελβάν
  2. Ταμίας, Χατζησουλεϊμάν Ιμπραήμ
  3. Μέλος, Σακκήογλου Ισμαήλ
  4. Μέλος, Κυρλής Χασάν
  5. Μέλος, Κάβαξης Αλής

Κλήθηκαν να πάρουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της έκτακτης συνεδρίασης:

  1. Λήψη απόφασης περί επικύρωσης των πρακτικών δημοπρασίας του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού στις 24-08-2023 των αγροκτημάτων του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω, των οποίων τα συμβόλαια έληγαν έως τις 31/8/2023.
  2. Λήψη απόφασης για ορισμό από το Δ.Σ. της Ελβάν Κοτζαογλάν, Προέδρου του Βακούφ Κω ως τεχνικού συμβούλου του Οργανισμού.


Κατεβάστε το πρακτικό

Σχολιάστε