Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Πρακτικό της 20ης συνεδρίασης του ΔΣ την 1η Νοεμβρίου 2022

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 211/27-10-2022 προσκλήσεως της προέδρου που επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ένα έκαστο των συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ αρίθμ 88878/Θ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β3960/26-07-2022). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών, σε αυτή τη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες 5:

 1. Πρόεδρος, Κοτζαογλάν Ελβάν
 2. Σύμβουλος Διαχειρίσεως, Χατζησουλεϊμάν Ιμπραήμ
 3. Σύμβουλος, Σακκήογλου Ισμαήλ
 4. Σύμβουλος, Τζιουρόγλου Μπελγκίν
 5. Σύμβουλος, Κυρλής Χασάν

Κλήθηκαν να πάρουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της τακτικής συνεδρίασης:

 1. Αναλυτική έγκριση γινομένων δαπανών-εξόδων του Βακούφ Κω μηνός Οκτωβρίου 2022.
 2. Έγκριση αποδόσεως εσόδων και εξόδων του Βακούφ Κω μηνός Οκτωβρίου 2022.
 3. Προέγκριση δαπανών-εξόδων του Βακούφ Κω, μηνός Νοεμβρίου 2022.
 4. Λήψη απόφασης για την αίτηση των κ. και με θέμα την ανταλλαγή ίσης επιφάνειας τμημάτων μεταξύ των ιδιοκτησιών του Βακούφ Κω και των δικών τους.
 5. Λήψη απόφασης περί εκμισθώσεως με πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου καταστήματος επιφάνειας 87 τ.μ. ιδιοκτησίας του Βακούφ Κω το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Κω επί της οδού Ηφαίστου 20 και αποτελεί τμήμα της ΚΜ 389 Οικοδομών Πόλεως Κω.
 6. Ανάκληση του Θέματος – Απόφασης 7 του υπ αριθμόν 19/06-10-2022 πρακτικού του Δ.Σ. του Βακούφ Κω περί της λήψης απόφασης για την κατάθεση προσφορών από υποψήφιους εργολάβους για την επισκευή του τοιχίου στο Παλαιό Νεκροταφείο στο Πλατάνι.

 


Κατεβάστε το πρακτικό

Σχολιάστε