Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Πρακτικό της 23ης συνεδρίασης του ΔΣ την 14η Δεκεμβρίου 2022

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 14η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 260/09-12-2022 προσκλήσεως της προέδρου που επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ένα έκαστο των συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ αρίθμ 88878/Θ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β3960/26-07-2022). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών, σε αυτή τη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες 5:

  1. Πρόεδρος, Κοτζαογλάν Ελβάν
  2. Σύμβουλος Διαχειρίσεως, Χατζησουλεϊμάν Ιμπραήμ
  3. Σύμβουλος, Σακκήογλου Ισμαήλ
  4. Σύμβουλος, Τζιουρόγλου Μπελγκίν
  5. Σύμβουλος, Κυρλής Χασάν


Κατεβάστε το πρακτικό

Σχολιάστε