Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του ΔΣ την 8η Μαρτίου 2023

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 52/06-03-2023 προσκλήσεως της προέδρου που επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ένα έκαστο των συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ αρίθμ 88878/Θ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β3960/26-07-2022),. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών, σε αυτή τη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες 5:

  1. Πρόεδρος, Κοτζαογλάν Ελβάν
  2. Ταμίας, Χατζησουλεϊμάν Ιμπραήμ
  3. Σύμβουλος, Σακκήογλου Ισμαήλ
  4. Σύμβουλος, Κυρλής Χασάν
  5. Σύμβουλος, Τοκμόγλου Σουλεϊμάν

Στην ημερήσια διάταξη δεν περιλαμβάνονταν 2 έκτακτα θέματα τα οποία και συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης από τα παρόντα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 της υπ αρίθμ 88878/Θ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β3960/26-07-2022).


Κατεβάστε το πρακτικό


Κατεβάστε την ενημέρωση σχετικά με την δωρεά του οχήματος τύπου νεκροφόρας από το Βακούφ Ρόδου προς το Βακούφ Κω


Κατεβάστε την βεβαίωση του Ταμία του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω

Σχολιάστε