Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Εκποίηση ενός οικοπέδου με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό ΝΟΕ 2023

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω, δυνάμει της με αριθμό 25/12-10-2023 θέμα 1ο απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω, το σχετικό πρακτικό της οποίας εγκρίθηκε νομίμως από την Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 29121/30-10-2023 απόφαση, αφορώσα την εκποίηση ενός οικοπέδου με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, διακηρύττει ότι η εκποίηση του οικοπέδου θα γίνει με τους κατωτέρω όρους. Τα έσοδα εκ της εκποιήσεως του ακινήτου θα διατεθούν για την αναστήλωση του Τεμένους Αττίκ, του Τεμένους Defterdar, του Τεμένους Moruk, του τοιχίου του Παλαιού Νεκροταφείου στο Πλατάνι και συγκεκριμένα για την πληρωμή εφαρμογής της Η/Μ μελέτης του Τεμένους Πλατανίου, την εξόφληση βάση ιδιωτικού συμφωνητικού του Σιδέρη Δαυίδ, υιού του θανόντα Σιδερή Γεώργιου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού του Οργανισμού και των Ηρακλείδη Αριστοτέλη και Άγγελου Καννέλου Πολιτικών Μηχανικών του Οργανισμού.

Το εκποιούμενο οικόπεδο έχει Κ.Μ. 306 Γαιών Ασφενδιού, βρίσκεται στη θέση Ζιζιφιά του Ασφενδιού και έχει έκταση 3.600 τ.μ..

 1. Ως τίμημα εκποιήσεως και τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του ανωτέρω αγρού, ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, το ποσό των 210.000,00 € (διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ).
 2. Η εγγύηση συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 10.000,00 € (δέκα χιλιάδων ευρώ). Η εγγύηση θα δίδεται με εγγυητική επιστολή που θα εκδοθεί από τα υποκαταστήματα των τραπεζικών ιδρυμάτων στην νήσο Κω.
 3. Δε θα γίνονται δεκτές εγγυήσεις σε μετρητά.
 4. Δε θα γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές που θα έχουν εκδοθεί εκτός της νήσου Κω.
 5. Η πλειοδοτική δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Βακούφ Κω την 20-11-2023 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 12:00 π.μ..
 6. Εάν κάποιος συμμετάσχει στον πλειοδοτικό διαγωνισμό για λογαριασμό άλλου προσώπου, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νόμιμο προς τούτο πληρεξούσιο, άλλως θα θεωρείται ότι συμμετέχει σε αυτόν για τον εαυτό του ατομικά.
 7. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη. Η υποχρέωση σε αυτήν μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 8. Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην επί της δημοπρασίας επιτροπή και προ της ενάρξεως του πλειοδοτικού διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και προς την επιτροπή της δημοπρασίας το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θα θεωρείται ότι συμμετέχει για τον εαυτό του ατομικά.
 9. Κάθε πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα συνυπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση της συμβάσεως.
 10. Αντίγραφο της πράξεως εκποιήσεως θα υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την σχετική της έγκριση.
 11. Για την απόκριση της κυριότητας επί του ακινήτου, εφαρμογή έχουν οι περί παραμεθορίων περιοχών διατάξεις.
 12. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Βακούφ Κω δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εν λόγω ακίνητο.
 13. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εξαρτώνται από την έγκριση ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
 14. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα εκ της μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και από την Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 15. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας μετά του εγγυητή αυτού, καθισταμένου αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση της συμβάσεως, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και άνευ δικαστικής παρεμβάσεως.
 16. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από της γνωστοποιήσεως σε αυτόν της εγκριτικής αποφάσεως επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα στον Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου που θα γίνει ενώπιον του αρμοδίου συμβολαιογράφου Κω, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, προσέτι δε διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του και σε βάρος του εγγυητή αυτού, ευθυνόμενων τούτων για την επί ελάτου διαφορά του νέου τιμήματος από την προηγούμενη δημοπρασία.
 17. Η εκποίηση θα γίνει βάση της παραγράφου 7 του άρθρου 117 του νόμου 4821/2021.
 18. Όλες οι δαπάνες για την μεταβίβαση της κυριότητας του εν λόγω ακινήτου, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, φόρος μεταβιβάσεως, χαρτόσημα, έξοδα δημοπρασίας, έξοδα δημοσίευσης διακηρύξεων, παράσταση και των δύο νομικών συμβούλων ενώπιον του συμβολαιογράφου για την μεταβίβαση του ακινήτου, ως και άλλα έξοδα, θα βαρύνουν τον αγοραστή εξ ολοκλήρου.
 19. Το εν λόγω ακίνητο τυγχάνει μισθωμένο έως το 2029.

 


Κατεβάστε την διακήρυξη

Σχολιάστε