Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Εκποίηση ενός οικοπέδου 20.262 m2 με προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, διακηρύττει ότι δυνάμει της με αριθμό 22/27-09-2021 θέμα 1ο απόφαση του διοικητικού σημβουλίου του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, το πρακτικό αυτό εγκρίθηκε νομίμως από το Κυβερνητικό Επίτροπο του Βακούφ Κω και από την Αποκεντρομένη Διοίκηση Αιγαίου με την υπ αριθμόν Πρωτ. 31928/05-07-2021 που αφορά την εκποίηση ενός οικοπέδου με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, όπου η εκποίηση του οικοπέδου με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, όπου η εκποίηση του οικοπέδου θα γίνει με τους κατωτέρω όρους:

  • Το εκποιημένο οικόπεδου έχει Κ.Μ. 1189 Γαιών Κω Εξοχής, βρίσκεται στην τοποθεσία Πλατίτσι και έχει μ.τ. 20.262,00.
  • Η εκποίηση του οικοπέδου θα γίνει στα γραφεία του Βακούφ Κω και ενώπιον όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Βακούφ Κω με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
  • Τίμημα εκποιήσεως για ολόκληρο το οικόπεδο, έχει καθορισθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Βακούφ Κω, το ποσό των 500.000,00 ευρώ (πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ) το ποσό αυτό είναι και τίμημα εκκινήσεως του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
  • Η πλειοδοτική δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Βακούφ Κω την 21-10-2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. .
  • Εγγύηση συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, έχει καθορισθεί παρά του Δ.Σ. του Βακούφ Κω, το ποσό των 10.000,00 ευρώ (δέκα χιλιάδων ευρώ) με εγγυητική επιστολή τραπέζης.
  • Δεν γίνονται δεκτές οι εγγυήσεις σε μετρητά ούτε και οι εγγυητικές επιστολές που θα έχουν εκδοθεί εκτός της νήσου Κω.
  • Έξοδα δημοπρασίας, έξοδα μεταβιβάσεως, φόροι, συμβολαιογραφικά έξοδα, παραστάσεις δικηγόρων ως και άλλα έξοδα, θα είναι σε βάρος του αγοραστή.
  • Το εν λόγω οικόπεδο τυγχάνει μισθωμένο μέχρι το έτος 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή κανονικής διακήρηξης, παρακαλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ Κω ή στο τηλέφωνο 22420 22436 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

 


Κατεβάστε την περίληψη της διακηρύηεως

Σχολιάστε