Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Εκποίηση ενός οικοπέδου με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ διακηρύσσει ότι, δυνάμει της με αριθμό 5/29-4-2014, θέμα 5ον, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ, το πρακτικό αυτό εγκρίθηκε νομίμως από τον Κυβερνητικό Επίτροπο του Βακούφ Κώ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που αφορά την εκποίηση ενός οικοπέδου με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό και με τους κατωτέρω όρους.

 1. Το εκποιούμενο οικόπεδο προέρχεται από την Κ.Μ. 1560 και είναι στο Ο.Τ. 553 με αριθμό 03 Γαιών Κω εξοχής που βρίσκεται στην τοποθεσία Πλατάνι και εντός οικισμού στην επέκταση του σχεδίου Πόλεως Κω και έχει μ.τ. 406,60
 2. Τίμημα εκποιήσεως του οικοπέδου το συμβούλιο έχει καθορίσει το ποσό των 60.000,00 ευρώ (εξήντα χιλιάδες) και το ποσό αυτό είναι και τίμημα εκκινήσεως του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
 3. Η δημοπρασία θα γίνει την 15 -7 – 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11ην π.μ. μέχρι 12η μ.μ. στα γραφεία του Βακούφ Κώ και ενώπιων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Βακούφ Κώ.
 4. Εγγύηση συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, έχει καθορισθεί από το Δ.Σ. του Βακούφ Κώ, το ποσό των 5.000,00 ευρώ (πέντε χιλιάδες) με εγγυητική επιστολή τραπέζης.
 5. Δεν γίνονται δεκτές οι εγγυήσεις σε μετρητά
 6. Δεν γίνονται δεκτές οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί εκτός της νήσου Κώ.
 7. Αν κάποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον πλειοδοτικό διαγωνισμό για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό και νόμιμο πληρεξούσιο, αλλιώς θα θεωρείται ότι συμμετάσχει σε αυτήν ατομικά.
 8. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση σε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιάδοχος από του πρώτου στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 9. Οποιοσδήποτε πλειοδοτεί για λογαριασμού τρίτου, οφείλει να το δηλώσει στην επί της δημοπρασίας επιτροπής και πριν την έναρξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, παρουσιάζοντας στην επιτροπή το νόμιμο πληρεξούσιο, αλλιώς θα θεωρηθεί πως συμμετέχει για δικό του λογαριασμό.
 10. Κάθε πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και υπεύθυνος για την εκπλήρωση της σύμβασης.
 11. Αντίγραφο πράξεως εκποιήσεως θα υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την σχετική της έγκριση.
 12. Για την απόκτηση κυριότητος επί του ακινήτου, εφαρμογές έχουν οι περί παραμεθορίων περιοχών διατάξεις.
 13. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Βακούφ Κώ δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εν λόγω οικόπεδο.
 14. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας, εξαρτώνται από την έγκριση η μη, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Βακούφ Κώ, από τον Κυβερνητικό Επίτροπο του Βακούφ Κώ και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
 15. Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά από την έγκριση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας από το διοικητικό συμβούλιο του Βακούφ Κω, από τον Κυβερνητικό Επίτροπο και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
 16. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με τον εγγυητή του, καθιστάμενος αλληλέγγυος και συνυπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση της συμβάσεως. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατατεθείσα εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του Βακούφ Κω και άνευ δικαστικής παρεμβάσεως.
 17. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως μέσα σε 10 ημέρες από της γνωστοποιήσεως σε αυτόν της εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να καταβάλλει ολόκληρο το τίμημα στο Βακούφ Κώ και να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου που θα γίνει ενώπιων του αρμοδίου συμβολαιογράφου της Κώ, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του Βακούφ Κώ και άνευ δικαστικής παρεμβάσεως. προσέτι δε διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του και σε βάρος του εγγυητού του, ανερχομένων τούτον για την επί έλατο διάφορα του νέου τιμήματος από την προηγουμένη δημοπρασία.
 18. Κατά την εκποίηση του εν λόγω οικοπέδου, θα τηρηθούν οπωσδήποτε οι διατάξεις της από 22/24-6-1927 Ν. Διατάγματος που ισχύουν και στην Δωδεκάνησο, μαζί με τις διατάξεις της 1080/54 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει κυρωθεί με το άρθρο 17 του Ν. Δ/τος 1958/1959.
 19. Όλες οι δαπάνες για την μεταβίβαση του εν λόγω οικοπέδου, όπως, συμβολαιογραφικά έξοδα, φόρος μεταβιβάσεως, χαρτόσημα, έξοδα δημοπρασίας ,έξοδα δημοσιεύσεων διακηρύξεων, παράσταση νομικών συμβούλων στο συμβολαιογραφείο ως και άλλα έξοδα θα είναι σε βάρος του αγοραστή.
 20. Το εν λόγω οικόπεδο τυγχάνει μισθωμένο από την 4-2-2013 μέχρι την 28-2-2017
 21. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ Κώ ή στο τηλέφωνο 22420 22436.

Σχολιάστε