Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Εκποίηση οικοπέδου Κ.Μ. 306 Γαιών Ασφενδιού στη θέση Ζιζιφιά με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω, δυνάμει της με αριθμό 12/10-05-2023 θέμα 1ο απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω, το σχετικό πρακτικό της οποίας εγκρίθηκε νομίμως την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 16421/12-06-2023 απόφαση, αφορώσα την εκποίηση ενός οικοπέδου με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, διακηρύττει ότι η εκποίηση του οικοπέδου θα γίνει με τους κατωτέρω όρους:

 1. Το εκποιούμενο οικόπεδο έχει Κ.Μ. 306 Γαιών Ασφενδιού, βρίσκεται στη θέση Ζιζιφιά του Ασφενδιού και έχει έκταση 3.600 τ.μ..
 2. Η εκποίηση του οικοπέδου θα γίνει στα γραφεία του Βακούφ Κω και ενώπιον όλων των μελών του Δ.Σ. του Βακούφ Κω με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
 3. Ως τίμημα εκποιήσεως και τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του ανωτέρω αγρού, ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, το ποσό των 210.000,00 € (διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ).
 4. Η πλειοδοτική δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Βακούφ Κω την 05-07-2023 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 12:00 π.μ.
 5. Η εγγύηση συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 10.000,00 € (δέκα χιλιάδων ευρώ). Η εγγύηση θα δίδεται με εγγυητική επιστολή που θα εκδοθεί από τα υποκαταστήματα των τραπεζικών ιδρυμάτων στην νήσο Κω.
 6. Δε θα γίνονται δεκτές εγγυήσεις σε μετρητά.
 7. Δε θα γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές που θα έχουν εκδοθεί εκτός της νήσου Κω.
 8. Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην επί της δημοπρασίας επιτροπή και προ της ενάρξεως του πλειοδοτικού διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και προς την επιτροπή της δημοπρασίας το νόμιμο προς τούτο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θα θεωρείται ότι συμμετέχει για τον εαυτό του ατομικά.
 9. Κάθε πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα συνυπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση της συμβάσεως.
 10. Όλες οι δαπάνες για την μεταβίβαση της κυριότητας του εν λόγω ακινήτου, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, φόρος μεταβιβάσεως, χαρτόσημα, έξοδα δημοπρασίας, έξοδα δημοσίευσης διακηρύξεων, παράσταση και των δύο νομικών συμβούλων ενώπιον του συμβολαιογράφου για την μεταβίβαση του ακινήτου, ως και άλλα έξοδα, θα βαρύνουν τον αγοραστή εξ ολοκλήρου.
 11. Το εν λόγω ακίνητο τυγχάνει μισθωμένο έως το 2029.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή της κανονικής διακήρυξης, παρακαλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ Κω ή στο τηλέφωνο 22420 22436 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

 


Κατεβάστε την περίληψη της διακηρύξεως

Σχολιάστε