Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Γεωλογική γεωτεχνική μελέτη στα πλαίσια της μελέτης αποκατάστασης τεμένους

Η Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κώ, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο διαγωνισμό η ανάθεση της μελέτης του έργου: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ Defterdar ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΩ» που αποτελεί υποστηρικτική μελέτη για την εκπόνηση της στατικής μελέτης εφαρμογής αποκατάστασης του εν θέματι τεμένους.

Στη δημοπρασία για την ανάληψη του έργου, μπορούν να συμμετάσχουν μομονωμένοι μελετητές ή μελετητικές εταιρείες γεωλογικών και γεωτεχνικών εργασιών, που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου και εργαστήριο για τις απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές, όπως αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη τεύχος των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.

Ο δημόσιος διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Βακούφ Κω την 31/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το τεύχος των Προδιαγραφών και τις κείμενες διατάξεις.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης θα είναι η διάνοιξη τριών γεωτρήσεων κοντά στο τέμενος όπως φαίνονται στο συνημμένο απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κώ, στις παρακάτω θέσεις :

Γεώτρηση Γ1 κοντά στη βάση του μιναρέ που κατέρρευσε βάθους 25,00 μ. περίπου
Γεώτρηση Γ2 κοντά στην κρήνη που κατέρρευσε βάθους 20,00 μ. περίπου
Γεώτρηση Γ3 κοντά στο στέγαστρο που κατέρρευσε βάθους 20,00 μ. περίπου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων του διαγωνισμού και να προμηθευθούν το τεύχος των προδιαγραφών καθώς και το έντυπο οικονομικής μέχρι και την 26/07/2018.

Σχολιάστε