Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό – Α/Π 217

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ, διακηρύττει ότι, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα 634 που αφορά στην μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό, και βάσει της με αριθμό 8/18-07-2014 Θέμα 1ον απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Βακούφ Κώ, η απόφαση αυτή εγκρίθηκε νομίμως από τον Κυβερνητικό Επίτροπο του Βακούφ Κώ την 22-07-2014, που αφορά την μίσθωση αγροκτημάτων με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για μια τετραετία και με τους κατωτέρω όρους.

 1. Οι μισθώσεις των αγροκτημάτων θα γίνουν στα γραφεία του Βακούφ Κω με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό την 21- 08- 2014 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10ην π.μ. μέχρι 11ην π.μ.
 2. Η Δημοπρασία θα γίνει ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Βακούφ Κώ.
 3. Η διάρκεια της μισθώσεως των αγροκτημάτων θα είναι για 4 χρόνια, που θα άρχεται από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και θα λήγει την 31-8-2018.
 4. Τα μισθώματα των αγροκτημάτων θα προκαταβάλλονται στην αρχή έκαστου μισθωτικού έτους, ήτοι τον μήνα Αύγουστο και άνευ ουδεμιάς καθυστερήσεως και αντιρρήσεως των μισθωτών, η καθυστέρηση και η αντίρρηση καταβολής των μισθωμάτων, θα συνεπάγεται στην διάλυση του μισθωτηρίου συμβολαίου έχοντας το δικαίωμα το Βακούφ Κώ να προβεί στην έξωση του μισθωτού από το αγρόκτημα χωρίς να καταβληθεί καμιά αποζημίωση σε αυτόν και στην επαναδημοπράτιση αυτού σε βάρος του και σε βάρος του εγγυητή του.
 5. Κάθε πλειοδότης πρέπει να φέρει μαζί του από ένα αξιόχρεο εγγυητή που θα συνυπογραφεί τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι υπεύθυνος εξολοκλήρου για αυτό.
 6. Οι μισθωτές θα εκμεταλλεύονται τα αγροκτήματα μόνο για αγροτικές καλλιέργειες.
 7. Απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρου, η δωρεά παραχώρηση και η παραχώρηση αυτού με αντάλλαγμα, όλα τα ανωτέρω είναι στην αποκλειστική κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Βακούφ Κώ.
 8. Οι μισθωτές υποχρεούνται να παραδώσουν τα αγροκτήματα μετά την λήξη των μισθωτηρίων συμβολαίων χωρίς καμιά καθυστέρηση και αντίρρηση.
 9. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εξαρτώνται από την έγκριση η μη, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Βακούφ Κώ και από τον Κυβερνητικό Επίτροπο αυτού.
 10. Οι μισθωτές οφείλουν να προσέλθουν στα γραφεία του Βακούφ Κώ εντός 10 ημερών από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, για την υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων και την καταβολή του ετησίου μισθώματος.
 11. Για οτιδήποτε που θα έχει σχέση με το αγρόκτημα, οι μισθωτές οφείλουν να ενημερώνουν το Βακούφ Κώ.
 12. Τα αγροκτήματα μισθώνονται για αγροτική χρήση και δεν μετατρέπονται για επαγγελματική χρήση χωρίς την συγκατάθεση του διοικητικού συμβουλίου του Βακούφ Κω
 13. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εξαρτώνται από την έγκριση ή μη από το Δ.Σ. του Βακούφ Κω και από την Κυβερνητική Επίτροπο του Βακούφ Κω, σε περίπτωση μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από τους ανωτέρω, οι τελευταίοι πλειοδότες κανένα δικαίωμα του μισθωτού δεν αποκτούν, η απόκτηση δικαιώματος άρχεται από την κοινοποίηση εγγράφου περί της εγκριτικής αποφάσεως, από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και την προκαταβολή του ετησίου μισθώματος.

Τα υπό μίσθωση αγροκτήματα αναφέρονται παρακάτω

 1. Τέως μισθωτής Τοκμόγλου Μουσταφάς, Κ.Μ. 2467 μ.τ. 47,720 Κως Τσουκαλαριά ετήσιο μίσθωμα 200,00 ευρώ.
 2. Τέως μισθωτής Μαρκάκης Ιωάννης, Κ.Μ. 1822 μ.τ. 5,840 Κως Πλατάνι, ετήσιο μίσθωμα 190,00 ευρώ.
 3. Τέως μισθωτής Κιοκτσέογλου Μουσταφάς, Κ.Μ. 230 μ.τ. 8,120, Κώς Μπαμιαλίκι ετήσιο μίσθωμα 270,00 ευρώ.
 4. Τέως μισθωτής Καλαήλογλου Οσμάν, Κ.Μ. 1189 μ.τ. 8,000, Κώς Πλατίσι, ετήσιο μίσθωμα 200,00 ευρώ.
 5. Τέως μισθωτής Μάμμης Εμμανουήλ Κ.Μ. 1199 μ.τ. 4,440, Ασφενδιού Κλίμα, ετήσιο μίσθωμα 100,00 ευρώ.
 6. Τέως μισθωτής Διακαναστάσης Στέλιος Κ.Μ. 1705 μ.τ. 3,520, Ασφενδιού Μαρόγλου, ετήσιο μίσθωμα 70,00 ευρώ.
 7. Τέως μισθωτής Τοκμόγλου Μουσταφάς Κ.Μ. 1197 μ.τ. 3,860 Αντιμάχεια Χατίπογλου, ετήσιο μίσθωμα 200,00 ευρώ.
 8. Τέως μισθωτής Τοκμόγλου Μουσταφάς Κ.Μ. 1,203 μ.τ. 17,800 Αντιμάχεια Χατίπογλου, ετήσιο μίσθωμα 170,00 ευρώ.
 9. Τέως μισθωτής Καλλωνάς Κώστας Κ.Μ. 602 μ.τ. 16,640 Αντιμάχεια Νέμεσσος, ετήσιο μίσθωμα 200,00 ευρώ.
 10. Τέως μισθωτής Γερασκλής Χριστόφορος Κ.Μ. 005 μ.τ. 6,840, Καρδάμαινα Θολάρι, ετήσιο μίσθωμα 220,00 ευρώ.
 11. Τέως μισθωτής Βακούφ Κω Κ.Μ. 282 μ.τ. 2,880, Αγία Αννα, ετήσιο μίσθωμα 100,00 ευρώ.
 12. Τέως μισθωτής Βακούφ Κω Κ.Μ. 1772 μ.τ. 8,200 Αντιμάχεια Σιδερόπετρα, ετήσιο μίσθωμα 120,00 ευρώ.
 13. Τέως μισθωτής Βακούφ Κω Κ.Μ. 2210 μ.τ. 11,720 Αντιμάχεια Σκορδαλού, ετήσιο μίσθωμα 130,00 ευρώ.
 14. Τέως μισθωτής Βακούφ Κω Κ.Μ. 554 μ.τ. 5,970 Αντιμάχεια Ραίτη, ετήσιο μίσθωμα 90,00 ευρώ.
 15. Τέως μισθωτής Βακούφ Κω Κ.Μ. 1284 μ.τ. 3,200 Αντιμάχεια Πετσόκολλα, ετήσιο μίσθωμα 60,00 ευρώ.
 16. Τέως μισθωτής Βακούφ Κω Κ.Μ. 1025 μ.τ. 12,640 Κέφαλος Βρουλιά, ετήσιο μίσθωμα 150,00 ευρώ.

Τα ανωτέρω αγροκτήματα θα μισθωθούν με πλειοδοτικό διαγωνισμό για 4 χρόνια.

Οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται να απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ Κώ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 22420 22436.

Σχολιάστε