Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό – Α/Π 265

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ, διακηρύττει ότι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ λαβών υπόψη την από 28-5-2008 έγγραφη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Βακούφ Κώ και τον Αστικό Κώδικα 634 που αφορά στην μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό, και βάσει της με αριθμό 16/15-07-2013 Θέμα 5ον απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Βακούφ Κώ, η απόφαση αυτή εγκρίθηκε νομίμως από την Κυβερνητική Επίτροπο του Βακούφ Κώ την 25-07-2013, που αφορά την μίσθωση αγροκτημάτων με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για μια τετραετία και με τους κατωτέρω όρους.

 1. Οι μισθώσεις των αγροκτημάτων θα γίνουν στα γραφεία του Βακούφ Κω με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό την 23- 08- 2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10ην π.μ. μέχρι 11ην π.μ.
 2. Η Δημοπρασία θα γίνει ενώπιον όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Βακούφ Κώ.
 3. Η διάρκεια της μισθώσεως των αγροκτημάτων θα είναι για 4 χρόνια, που θα άρχεται από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και θα λήγει την 31-8-2017.
 4. Τα μισθώματα των αγροκτημάτων θα προκαταβάλλονται στην αρχή έκαστου μισθωτικού έτους, ήτοι τον μήνα Αύγουστο και άνευ ουδεμιάς καθυστερήσεως και αντιρρήσεως των μισθωτών, η καθυστέρηση και η αντίρρηση καταβολής των μισθωμάτων, θα συνεπάγεται στην διάλυση του μισθωτηρίου συμβολαίου έχοντας το δικαίωμα το Βακούφ Κώ να προβεί στην έξωση του μισθωτού από το αγρόκτημα χωρίς να καταβληθεί καμιά αποζημίωση σε αυτόν και στην επαναδημοπράτιση αυτού σε βάρος του και σε βάρος του εγγυητή του.
 5. Κάθε πλειοδότης πρέπει να φέρει μαζί του από ένα αξιόχρεο εγγυητή που θα συνυπογραφεί τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι υπεύθυνος εξολοκλήρου για αυτό.
 6. Οι μισθωτές θα εκμεταλλεύονται τα αγροκτήματα μόνο για αγροτικές καλλιέργειες.
 7. Απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρου, η δωρεά παραχώρηση και η παραχώρηση αυτού με αντάλλαγμα, όλα τα ανωτέρω είναι στην αποκλειστική κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Βακούφ Κώ.
 8. Οι μισθωτές υποχρεούνται να παραδώσουν τα αγροκτήματα μετά την λήξη των μισθωτηρίων συμβολαίων χωρίς καμιά καθυστέρηση και αντίρρηση.
 9. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εξαρτώνται από την έγκριση η μη, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Βακούφ Κώ και από τον Κυβερνητική Επίτροπο αυτού.
 10. Οι μισθωτές οφείλουν να προσέλθουν στα γραφεία του Βακούφ Κώ εντός 10 ημερών από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, για την υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων και την καταβολή του ετησίου μισθώματος.
 11. Για οτιδήποτε που θα έχει σχέση με το αγρόκτημα, οι μισθωτές οφείλουν να ενημερώνουν το Βακούφ Κώ.
 12. Τα αγροκτήματα μισθώνονται για αγροτική χρήση και δεν μετατρέπονται για επαγγελματική χρήση.
 13. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εξαρτώνται από την έγκριση ή μη από το Δ.Σ. του Βακούφ Κω και από την Κυβερνητική Επίτροπο του Βακούφ Κω, σε περίπτωση μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από τους ανωτέρω, οι τελευταίοι πλειοδότες κανένα δικαίωμα του μισθωτού δεν αποκτούν, η απόκτηση δικαιώματος άρχεται από την κοινοποίηση εγγράφου περί της εγκριτικής αποφάσεως, από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και την προκαταβολή του ετησίου μισθώματος.

Τα υπό μίσθωση αγροκτήματα αναφέρονται κατωτέρω ως έχει.

Περιοχή Κω εξοχής.

 1. Τέως μισθωτής Σκουμπουρδής Εμμανουήλ, Κ.Μ. 1390 μ.τ. 7.040, γαιών Κω εξοχή Μεσαριά, ετήσιο μίσθωμα 200,00 Ευρώ.
 2. Τέως μισθωτής Τριανταφύλλου Ευθύμιος, Κ.Μ. 526 μ.τ. 12.480 γαιών Κω εξοχή Κουρού Τερέ, ετήσιο μίσθωμα 365,00 Ευρώ.
 3. Τέως μισθωτής Σακκήογλου Αλή , Κ.Μ. 1058 μ.τ. 12.000 γαιών Κω εξοχή Γενί Τσεσμέ, ετήσιο μίσθωμα 375,00 Ευρώ.
 4. Ιδιωκτήτης Βακούφ Κω, Κ.Μ. 282 μ.τ. 2.880 γαιών Πόλη Κω, ετήσιο μίσθωμα 50,00 Ευρώ.

Περιοχή Ασφενδιού Κώ.

 1. Τέως μισθωτής Μονάχας Μιχαήλ Κ.Μ. 306 μ.τ. 3.600 γαιών Ασφενδιού Ζηζηφιά, ετήσιο μίσθωμα 210,00 Ευρώ.
 2. Τέως μισθωτής Κώστογλου Εμμανουήλ, Κ.Μ. 454 μ.τ. 10.990 γαιών Ασφενδιού ΄Αγιος Γιάννης, ετήσιο μίσθωμα 850,00 Ευρώ.

Περιοχή Πυλί Κώ.

 1. Τέως μισθωτής Στούππος Λεωνδής, Κ.Μ. 957 μ.τ. 6.280 γαιών Πυλί Κύζι, ετήσιο μίσθωμα 130,00 Ευρώ.
 2. Τέως μισθωτής Πασπαλάς Ανάργυρος , Κ.Μ. 919 μ.τ. 9.520 γαιών Πυλί Κύζι, ετήσιο μίσθωμα 400,00 Ευρώ.
 3. Τέως μισθωτής Σαμαράς Αλέξιος Κ.Μ. 925 μ.τ. 8.600 γαιών Πυλί Κύζι, ετήσιο μίσθωμα 170,00 Ευρώ.

.Περιοχή Αντιμαχείας Κώ.

 1. Τέως μισθωτής Ντέλιος Ιπποκράτης, Κ.Μ. 1772 μ.τ. 8.200 γαιών Αντιμαχείας Σιδερόπετρα, ετήσιο μίσθωμα 140,00 Ευρώ.
 2. Τέα μισθώτρια Κάβαξη Αλιμέ, Κ.Μ. 2210 μ.τ. 11.720, γαιών Αντιμαχείας Σκορδαλού, ετήσιο μίσθωμα 120,00 Ευρώ.
 3. Τέως μισθωτής Μαμμάκας Γιώργος, Κ.Μ. 1326 μ.τ. 37.120 γαιών Αντιμαχεία Κουφωτές, ετήσιο μίσθωμα 300,00 Ευρώ.
 4. Τέως μισθωτής Μαμμάκας Γιώργος, Κ.Μ. 101. μ.τ. 16.640 γαιών Αντιμαχείας Ατσάς, ετήσιο μίσθωμα 240,00 Ευρώ.
 5. Τέως μισθωτής Μαμμάκας Γιώργος, Κ.Μ. 6,Α. μ.τ. 11.840 γαιών Αντιμαχείας Μέσσε , ετήσιο μίσθωμα 170,00 Ευρώ.
 6. Τέως μισθωτής Τρούμπας Βασίλειος, Κ.Μ. 554 μ.τ. 5.970 γαιών Αντιμαχεία Ροϊτης, ετήσιο μίσθωμα 80,00 Ευρώ.
 7. Τέως μισθωτής Τρούμπας Βασίλειος, Κ.Μ. 1284 μ.τ. 3.200 γαιών Αντιμαχεία Πετσοκόλα, ετήσιο μίσθωμα 50,00 Ευρώ.

Περιοχή Κεφάλου Κώ.

 1. Τέως μισθωτής Κάβαξη Αλιμέ, Κ.Μ. 1025 μ.τ. 12.640 γαιών Κέφαλο Βρουλιά, ετήσιο μίσθωμα 100,00 Ευρώ.

Τα ανωτέρω αγροκτήματα θα μισθωθούν με πλειοδοτικό διαγωνισμό για 4 χρόνια.

Οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται να απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ Κώ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στο τηλέφωνο 22436.

Σχολιάστε