Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Μίσθωση ενός κτήματος συμπεριλαμβανομένου και ενός κτιρίου 200 τ.μ. με πλειοδοτικό διαγωνισμό

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ διακηρύττει ότι, δυνάμει της με αριθμό 7/20-5-2015, θέμα 1ον , με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ, εγκρίθηκε νομίμως από τον Κυβερνητικό Επίτροπο του Βακούφ Κω η μίσθωση ενός κτήματος συμπεριλαμβανομένου και ενός κτιρίου 200 μ.τ., ιδιοκτησίας του Βακούφ Κω με τους κατωτέρω όρους.

Το υπό μίσθωση περιφραγμένο κτήμα συμπεριλαμβανομένου πάντα και του κτιρίου βρίσκεται στην περιοχή ΓΕΝΙ ΤΣΕΣΜΕ με Κ.Μ. 1054 Γαιών Κω Εξοχής και μ.τ. 6,640 όπως και των 200 τ.μ. κτίριο.

Ως μίσθωμα εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού, το συμβούλιο έχει καθορίσει το ποσό των 380,00 ευρώ, εκτός χαρτοσήμου επί του μισθώματος, το οποίο θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτή.

Η πλειοδοτική δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Βακούφ Κω την 12-6-2015, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. και ενώπιον των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Ως εγγύηση συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχει καθορισθεί από το Δ.Σ. του Βακούφ Κω το ποσό των 1,000,00 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, για το οποίο το Βακούφ Κω θα χορηγήσει σχετική απόδειξη εισπράξεως του εν λόγω ποσού.

Η διάρκεια μισθώσεως του κτήματος και του κτιρίου καθορίζεται στο χρονικό διάστημα των 12 ετών και που θα άρχεται από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο δύναται να παραταθεί κατόπιν διακανονισμού με το διοικητικό συμβούλιο του Βακούφ Κω και αφού θα επιτρέπεται από τον νόμο.

Δεν γίνονται δεκτές οι εγγυητικές επιστολές ή άλλων ειδών εγγυήσεις.

Οποιοσδήποτε θα συμμετάσχει στον πλειοδοτικό διαγωνισμό για λογαριασμό τρίτου προσώπου, θα πρέπει να φέρει μαζί του σχετικό και νόμιμο πληρεξούσιο, αλλιώς θα θεωρείται πως συμμετέχει σε αυτήν ατομικά.

Οποιοσδήποτε πλειοδοτεί για λογαριασμού τρίτου, οφείλει να το δηλώσει στην επί της δημοπρασίας επιτροπής και πριν την έναρξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, παρουσιάζοντας στην επιτροπή το νόμιμο πληρεξούσιο, αλλιώς θα θεωρηθεί πως συμμετέχει για δικό του λογαριασμό.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Κάθε πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και υπεύθυνος για την εκπλήρωση της σύμβασης.

Το διοικητικό Συμβούλιο του Βακούφ Κω δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εν λόγω κτήμα και κτίριο μαζί.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εξαρτώνται από την έγκριση ή μη, πρώτα του διοικητικού συμβουλίου του Βακούφ Κω και τέλος από τον Κυβερνητικό Επίτροπο του Βακούφ Κω.

Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά από την έγκριση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας από το διοικητικό συμβούλιο του Βακούφ Κω και από τον Κυβερνητικό Επίτροπο.

Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα δεν αποκτά από την έγκριση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας από το διοικητικό συμβούλιο του Βακούφ Κω και από τον Κυβερνητικό Επίτροπο.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με τον εγγυητή του, καθιστάμενος αλληλέγγυος και συνυπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση της συμβάσεως. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατατεθείσα εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του Βακούφ Κω και άνευ δικαστικής παρεμβάσεως.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες, από την γνωστοποίηση σε αυτόν της εγκριτικής αποφάσεως επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να καταβάλει όλα τα έξοδα της δημοπρασίας καθώς και ένα μίσθωμα ως εγγύηση. Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα των 10 ημερών, θα πρέπει να προσέλθει στα γραφεία του Βακούφ Κω για την σύνταξη και υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, ειδάλλως η κατατεθείσα εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ του Βακούφ και άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, όπως και θα επαναδημοπρατηθεί σε βάρος του αλλά και του εγγυητή του.

Το εν λόγω κτήμα συμπεριλαμβανομένου και του κτιρίου μισθώνεται για επαγγελματική χρήση.

Όλα τα έξοδα της δημοπρασίας, έξοδα δημοσιεύσεων της διακήρυξης κ.τ.λ θα είναι σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα λάβουν μέρος στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους έναν αξιόχρεο εγγυητή, το Α.Φ.Μ τους και τα λοιπά στοιχεία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ Κω, στην οδό Μητροπόλεως 1 και στα τηλέφωνα 2242 0 22436.

Σχολιάστε