Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανακαίνιση οικίας του Βακούφ στο Πλατάνι

Η πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της ανακαίνισης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς.

  1. Δυνάμει της με αριθμό 22/1-11-2019, θέμα 6ο, απόφαση του Δ.Σ. του Βακούφ Κω, εγκρίθηκε η ανακαίνιση της οικίας του Βακούφ στο Πλατάνι.
  2. Οι προσφορές θα παραδοθούν στα γραφεία του Βακούφ σε κλειστούς φακέλους οι οποίοι θα ανοιχτούν την ημέρα του διαγωνισμού μπροστά στους ενδιαφερόμενους.
  3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Βακούφ Κω την 15-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι την 11ην π.μ.
  4. Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή της κανονικής διακήρυξης παρακαλούνται να απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ Κω ή στο τηλέφωνο 2242022436.

Σχολιάστε