Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Πρόσληψη λογιστή για τις ανάγκες του οργανισμού

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, έχοντας υπόψη :

  1. Το άρθρο 17 του υπ’ αριθμόν 12/2-5-1929 Τοπικού Διατάγματος «Περί αναδιοργανώσεως και διαχείρισης των περιουσιών Βακούφ»,
  2. Την υπ’ αριθμόν 19/29-4-1947 Προκήρυξη του τέως Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου,
  3. Την υπ’ αριθμόν 5/3-2-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Βακούφ Κω, Θέμα 6ον : Πρόσληψη λογιστή για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω.

Προκηρύσσει

διαγωνισμό για την πρόσληψη λογιστή για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω., με διάρκεια 3 (ΤΡΙΩΝ) ετών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

  1. Έλληνες πολίτες,
  2. Μόνιμοι κάτοικοι Κω,
  3. Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ,
  4. Κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος,

Η αίτηση των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας,
  2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας,
  3. Τίτλοι σπουδών,

Προθεσμία – τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατίθενται στα γραφεία του Οργανισμού Βακούφ Κω, επί της οδού Μητροπόλεως 1 από 15/2/2021 έως και 19/2/2021 και ώρες 08:00 έως και 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ και στο 2242022436.

Σχολιάστε