Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Πρόσληψη υπαλλήλου εισπράκτορα

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ, έχοντας υπόψη :

  1. Το άρθρο 17 του υπ’αριθμόν 12/2-5-1929 Τοπικού Διατάγματος «Περί αναδιοργανώσεως και διαχείρισης των περιουσιών Βακούφ» και την υπ΄αριθ. 19/29-4-1947 Προκήρυξη του τέως Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου.
  2. Την υπ’αριθ. 22/16-10-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Βακούφ Κώ, Θέμα 1ον : Πρόσληψη υπαλλήλου-εισπράκτορα ( ο οποίος θα εκτελεί και γραφικές εργασίες του Οργανισμού).
  3. Το γεγονός ότι ο προηγούμενος υπάλληλος συνταξιοδοτήθηκε και η θέση του παραμένει κενή.

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη υπαλλήλου-εισπράκτορα που θα εκτελεί και όλες τις γραφικές εργασίες του Βακούφ Κώ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

  1. Μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες
  2. Μόνιμοι κάτοικοι Κώ, ηλικίας έως 30 ετών
  3. Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να έχουν καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Η αίτηση των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Τίτλος σπουδών
  2. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Προθεσμία – τόπος υποβολής Αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατίθενται στα γραφεία του Οργανισμού Βακούφ Κω, επί της οδού Μητροπόλεως αρ. 1.απο 25/10/2013 έως 8/11/2013 και ώρες 08:00 έως και 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ και στα τηλ. 2242022436.Οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη από το Δ.Σ. του Βακούφ Κώ, το οποίο έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής, αξιολογώντας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων.

Σχολιάστε