Ετικέτα

Δημοπρασία

Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό – αρ. πρωτ. 115 / 2020

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω διακηρύττει ότι, Δυνάμει της με αριθμό 12/1-7-2020, θέμα 4ο, απόφαση του Φ.Σ. του Βακούφ Κω, εγκρίθηκε η μίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό, 15 αγροκτημάτων που βρίσκονται στην Κω, εξοχή και σε διάφορα χωριά της Κω....
Περισσότερα

Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό – Α/Π 217

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ, διακηρύττει ότι, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα 634 που αφορά στην μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό, και βάσει της με αριθμό 8/18-07-2014 Θέμα 1ον απόφαση...
Περισσότερα

Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό – Α/Π 265

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ, διακηρύττει ότι, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ λαβών υπόψη την από 28-5-2008 έγγραφη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Βακούφ Κώ και τον Αστικό Κώδικα 634 που αφορά στην μίσθωση αγροκτημάτων...
Περισσότερα