Ετικέτα

Εκποίηση οικοπέδου

Εκποίηση οικοπέδου Κ.Μ. 306 Γαιών Ασφενδιού στη θέση Ζιζιφιά με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω, δυνάμει της με αριθμό 12/10-05-2023 θέμα 1ο απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω, το σχετικό πρακτικό της οποίας εγκρίθηκε νομίμως την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 16421/12-06-2023 απόφαση,...
Περισσότερα