Ημέρα

22 Δεκεμβρίου, 2022

Πρακτικό της 24ης συνεδρίασης του ΔΣ την 22η Δεκεμβρίου 2022

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 22η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ...
Περισσότερα