Ημέρα

8 Μαρτίου, 2023

Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του ΔΣ την 8η Μαρτίου 2023

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ...
Περισσότερα